Červený kríž - miestny spolok

Z histórie
Začiatky Červeného kríža v obci Žiar: Počas februára a marca 1956 boli poriadané kurzy prvej pomoci. Prednášky v našej obci Žiar viedol obvodný lekár MUDr. Skerl. Účasť na prednáškach bola pekná, dochádzali ako ženy, tak aj muži. Občania sa teoreticky mnohému poučili, hlavne ako treba zaobchádzať pri rôznych úrazoch, či už doma, v lese alebo na poli.
 
V máji 1957 prišla pani Koptová, vyslaná okresným sekretariátom červeného kríža v Liptovskom Mikuláši, predviesť aj praktické ukážky ako postupovať pri ošetrení úrazov. Zdôraznila význam Československého Červeného kríža. A tak aj pri malej účasti bol zostavený výbor. Skupina bola malá, len desať členiek, ale nádej veľká. Počas roka od okresného sekretariátu ČsČk v Liptovskom Mikuláši miestny spolok dostal nosítka, lekárničku a dve torby. Ženy pochopili význam Červeného kríža, a preto chceli, aby sa skupina rozrástla.. Tak zostavili dvojice, ktoré chodili presviedčať ženy, obyvateľky Žiaru, aby sa stali členkami. Počet členiek sa rozrástol na 57.
 
Podľa zachovanej zápisnice, napísanej na 1.výročnej členskej schôdzi, sa dozvedáme, že predsedníčkou sa stala Anna Kováčová Horárovie, tajomníčkou Miloslava Hubková, manželka miestneho učiteľa, zapisovateľkou Eva Jurášová Krchovie a pokladníčkou Anna Jurášová Tomkovie.
 
V prvých rokoch činnosti miestneho spolku sa organizovali raz do mesiaca v nedeľu poobede posedenia, kde vždy niektorá z členiek pripravila prednášku na témy: Obliekame správne naše deti, Opatera chorých pri domácom ošetrení, Upozornenie na čistotu školských detí a na ich výživu, Infekčná nemoc, Boj proti chrípke, Výchova detí v škole i v rodine, Boj proti TBC (k tejto téme bol premietnutý aj film), Následky rádioaktívneho žiarenia - a s tým bolo spojené aj čítanie na pokračovanie "HIROŠIMSKÝ DENNÍK" a ďalšie. Tieto nedeľné posedenia zvyčajne pripravovala tajomníčka pani Hubková.
 
Koncom päťdesiatych rokov, keď sa miestny spolok Červeného kríža zakladal a začínal so svojou činnosťou, tak aj pomery na dedine boli trocha iné ako v dnešnej dobe. Skoro všetky členky boli i pracovníčkami Jednotného roľníckeho družstva. Tak i na pracovisku sa prejavovala ich činnosť - kontrola a dodržiavanie hygieny, kontrola čistoty mlieka, kontrola bezpečnosti pri práci, prvá pomoc pri úrazoch. Výročných členských schôdzí sa zúčastňoval aj predseda družstva.
 
Taktiež na Žiari fungovala základná škola, tak bolo samozrejmosťou, že činnosť Červeného kríža sa prejavovala aj tu. V tom čase pôsobil ako riaditeľ miestnej základnej školy Peter Hubka, ktorý sa zúčastňoval výročných členských schôdzí a veľakrát prispel aj referátom či už o výchove predškolských detí, hygiene školských detí, alebo kde pôjde moje dieťa, keď skončí povinnú dochádzku. A ako predseda osvetovej besedy vyzdvihol pomoc členiek pri kultúrnych podujatiach, ktoré sa na Žiari organizovali.
 
Členky pomáhali, a to hlavne organizačne, pri hromadnom očkovaní a získavaní nových darcov krvi, za čo dostali poďakovanie od obvodného lekára MUDr. Skerlu.
 
Z ďalšej činnosti miestneho spolku: jarné upratovanie na dedine, čistenie cintorína, organizovanie brigád, hlavne pri zbere a triedení zemiakov na miestnom roľníckom družstve, výlety na Betliar, Krásnu hôrku, do jaskyňe Domica, do Bardejova, Ružbách, na Moravu, do Trenčína na "Trenčín mesto módy", na "Flóru" do Bratislavy, do Olomouca. Usporiadali sa priadky, kurz varenia, výstava ručných prác a úrody, prebehol zber obnoseného šatstva na Fond pomoci Červeného kríža.

Zo súčasnosti
V súčasnej dobe má Miestny spolok 92 členov. Predsedníčkou je Mária Kováčová. Tajomníčkou Ing. Danica Jančová.
 
Na výročnej členskej schôdzi, usporiadanej 10. marca 2007, si miestny spolok Slovenského Červeného kríža pripomenul päťdesiate výročie vzniku. Na podujatí sa zúčastnilo asi sedemdesiat ľudí, prišla aj riaditeľka Územného spolku SČK LIPTOV Mária Kubíková a predsedníčka SČK Elena Hrbčová.
 
Ani po polstoročí sa poslanie a podstata MS SČK nezmenili. Červený kríž je neziskovou, dobrovoľnou, humanitnou organizáciou. Mladšia generácia preberá od starších členiek bohaté skúsenosti a snaží sa zachovať existenciu spolku, ktorého hlavným poslaním je pomáhať druhým a nečakať pritom žiadnu odmenu. Spolok sa snaží mať čo najviac vyškolených dobrovoľníkov, ktorí by boli k dispozícii pri rôznych športových, kultúrnych a iných podujatiach v obci. A preto sme aj tento rok (14 - 21. 3. 2007) zorganizoval za pomoci Územného spolku SČK v Liptovskom Mikuláši kurz prvej pomoci. Naša obec má aj mnohých darcov krvi, veľa z nich je ocenených Jánskeho plaketami.Oslavy 50. výročia založenia Červeného kríža v Žiari

Každý z nás si želá, aby si čo najdlhšie uchoval pevné zdravie a svoj život prežil v dobrej fyzickej a duševnej forme. Prežitých 50 rokov v živote človeka je veľa, ale udržať 50 rokov fungujúcu organizáciu je už história, práve preto že ide o organizáciu, ktorá je založená na dobrovoľnosti jej členov je to o to cennejšie.
 
Z osláv 50. výročia založenia Červeného krížaDňa 10.3.2007 sa v našej obci konala výročná členská schôdza MS SČK. Tento rok však bola o niečo slávnostnejšia. Okrem toho, že sme si uctili všetky ženy z našej obce pri príležitosti MDŽ, oslávili sme aj 50. výročie trvania Červeného kríža v Žiari.
 
Prvá písomná zmienka o Červenom kríži je zaznamenaná v obecnej kronike takto:
„Dňa 6.1.1957 po predbežnej príprave zo strany okresného sekretariátu Čsl. Červeného kríža v Lipt. Mikuláši a zo strany niekoľkých agilných žien v našej obci v snahe zabezpečiť prvú pomoc pri úraze a nehodách v domácnostiach, v lese, na poli atď., založená bola v našej obci miestna skupina Československého Červeného kríža s 51 prihlásenými členkami.“ (výpis z kroniky)
 
Ani teraz po niekoľkých rokoch sa poslanie a podstata MS SČK nezmenila. Mladšia generácia preberá od svojich starších členiek štafetu bohatých skúseností a snaží sa zachovať existenciu spolku. Dáva do popredia dôležitosť a význam tejto organizácie,ich snahu chcieť pomáhať druhým a nečakať pritom žiadnu odmenu za vykonanú prácu. To všetko si vyžaduje obetavosť každého jednotlivca. Zdokonaľovanie sa v kurzoch prvej pomoci je hlavnou úlohou MS SČK, aby sme mali čo najviac vyškolených dobrovoľníkov práve vtedy keď to bude potrebné či už pri športových podujatiach alebo pre rôzne potreby obce. Poďakovanie patrí aj všetkým darcom krvi, ktorí dávajú to čo je pre človeka najcennejšie a to je vlastná krv. Za svoje darcovstvo bolo už veľa z nich ocenených plaketami MUDr. Jánskeho.
 
Osláv sa zúčastnilo okolo 70 ľudí a to nielen členiek ale aj pozvaných hostí, za ktorých by som spomenula riaditeľku ÚS SČK Liptov Mgr. Mariku Kubíkovú, predsedníčku SČK MUDr. Elenu Hrbčovú a bývalú tajomníčku OÚ ČSČK p. Gaškovú, predsedníčku MS SČK v Smrečanoch p. Kováčovú. Všetci prítomní hostia sa zapojili do diskusie so svojimi príspevkami. Kultúrny programČi to už bolo spomínanie na prácu členiek v rokoch minulých, alebo vyzdvihnutie a snaha práce terajších členiek. Všetci nám zapriali do ďaľších rokov veľa zdravia a chuti pracovať aj naďalej.
 
Na spríjemnenie sviatočnej atmosféry si naše deti a členky miestneho spevokolu pripravili kultúrny program a každý prítomný dostal pamätný list ako pamiatku na toto okrúhle jubileum.Kurz prvej pomoci v Žiari
Ukážka fixácie zlomeninyMálokto z nás má také šťastie, že počas svojho života, nezažije čo i len najmenšie škrabnutie, porezanie, uštipnutie hmyzom či už vlastné, alebo svojich najbližších. Takéto zranenia radíme medzi menej závažnejšie, ktoré dokážeme ošetriť sami doma bez lekárskej pomoci.
  Ale v živote sa môžeme stretnúť aj s vážnejšími úrazmi či zraneniami, stavom bezvedomia, kde je už lekárska pomoc nevyhnutná. Skôr ale ako zavoláme na známu 155, mali by sme zranenému podať aspoň nevyhnutnú pomoc, pretože nezabúdajme, že správne a včas podaná prvá pomoc môže veľakrát zmierniť bolesť, ba dokonca v mnohých prípadoch zachrániť aj život.  
Ukážka fixácie zlomeninyNie každý ale vie takúto pomoc poskytnúť a práve na to, aby sme sa to naučili, slúžia kurzy prvej pomoci, ktoré organizuje Územný spolok Červeného kríža Liptov.  
Preto aj náš Miestny spolok v Žiari v dňoch 14 - 21.3 2007 zorganizoval takéto 16 hodinové školenie, na ktorom pod vedením kvalifikovanej školiteľky p. Evy Piovarčiovej sme absolvovali teoretickú ale aj praktickú časť, na ktorej sme si každý vyskúšali resustitáciu, správne polohovanie zraneného podľa toho, o aké zranenie ide, a nakoniec aj rôznu obväzovú techniku.
 
Na záver tohto kurzu každý zúčastnený obdržal preukaz o jeho absolvovaní.  
Hlavným našim cieľom bolo prilákať na toto školenie čo najviac ľudí, lebo nezabúdajme, že k situáciám, kde treba poskytnúť prvú pomoc, môže dôjsť nielen doma, ale aj na chalupe, v aute, v horách, na diskotékach alebo na pracovisku.  
A preto je na každom z nás, či chceme vedieť podať aspoň prvotnú pomoc, alebo sa len nečinne prizerať, ak by sa náhodou niečo stalo nášmu kamarátovi, dieťaťu alebo len náhodnému okoloidúcemu.

Výročná členská schôdza MS SČK


Dňa 4. februára 2012 sa v kultúrnom dome našej obce konala výročná členská schôdza miestneho spolku SČK, na ktorej sa vyhodnocovali jeho aktivity v uplynulom roku. Schôdze sa zúčastnilo 56 členov spolku a pozvanie prijali aj hostia. Za ÚzS SČK Liptov jeho riaditeľka Mgr. Marika Kubíková, za OcÚ starosta obce Peter Moravčík, za MS SČK Smrečany Vierka Moravčíková a za DHZ predseda Juraj Jánošík a veliteľ Ladislav Juráš ml. Po otvorení schôdze sme si pripomenuli rok 2011 ako rok, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva a 90 rokov od vzniku organizácie Mládeže Slovenského Červeného kríža. Nasledovala obsiahla správa o našej činnosti v roku 2011, správa o hospodárení v roku 2011, návrh rozpočtu na rok 2012, správa kontrolnej a revíznej komisie. Prítomní sa oboznámili s plánom aktivít na rok 2012 a v diskusii, v ktorej vystúpili so svojimi príhovormi pozvaní hostia, zhodnotili činnosť nášho spolku. Odmenili sme darcov krvi a zablahoželali jubilantom. Naším prvoradým cieľom je aj naďalej získavanie darcov krvi, organizovanie školenia prvej pomoci a humanitárna práca v našej obci. Na záver sme privítali medzi sebou reprezentantku firmy  Winalite , ktorá nás oboznámila s ich produktmi formou pútavej prednášky.

 P1110002P1110003