Ochotnícke divadlo

Divadelná hra Juro Dandin (1974)
Divadelná hra Juvelír (1999)
Divadelná hra Juvelír (1999)
Prví žiarski ochotníci sa presadili 28. marca 1910 divadelnou hrou Amerikán pod režijným vedením učiteľa Kornela Rapoša. Ten ju nacvičil s členmi novozaloženého Čitateľského spolku vo voľnej izbe učiteľského bytu a odohrali v školskej triede, kde postavili provizórne javisko. Kulisy, kostýmy i oponu zhotovili členovia spolku. V rovnakých podmienkach vznikalo i ďalšie predstavenie. Divadelná hra Škriatok mala premiéru 6. novembra 1911. Prvými ochotníckymi hercami v obci Žiar sa stali: Z. Jurášová, E. Červeňová, M. Antoška, M. Červeň, A. Kováč, G. Kubányi.  
Povojnové roky boli prajnejšie ku kultúrno-spoločenským aktivitám. Na ich znovuobnovení mal nemalú zásluhu učiteľ Kornel Rapoš. Po otvorení urbárskeho obecného domu v roku 1921 tento začal slúžil na obecné porady, prednášky, voľby, štátne i miestne oslavy. Každá slávnosť mala program, v ktorom účinkovali predovšetkým školské deti za hojnej účasti verejnejnosti vo vždy preplnenej miestnosti. Aj ochotnícke divadlo - hoci len na provizórnom javisku - predstavilo ďalšiu hru. V roku 1921 to bol Rozmajrín, v roku 1922 Chudobný pesničkár, v ktorom účinkovalo takmer tridsať hercov.
 
V každom ďalšom roku bolo nacvičené aspoň jedno predstavenie, pričom medzi autormi divadelných predlôh možno nájsť také mená ako J. Hollý, T. Vansová, F. Urbánek, J. G. Tajovský a iní. Za najaktívnejších divadelníkov možno považovať Petra Kováča, Petra Juráša, Gustáva Kubányiho, Annu a Karola Koreňovcov, Adama Kováča, Mateja Antošku, Martina Antošku, Annu Antoškovú, Milku Labaškovú, Máriu Červeňovú, Jozefa Dzurošku, Michala Červeňa, Juraja Antošku, Zuzanu Jurášovú, Martina Krasničana, Máriu Labaškovú a iných. V školskom roku 1929/1930 pod vedením novej učiteľky Márie Marmanovej mládež macvičila hru Tá naša Marča a žiaci evanjelickej ľudovej školy divadielko V zajatí pidimužíka.  

Peter Hubka, rodák z Liptovského Mikuláša, druhý učiteľ ako aj správca školy, nastúpil 31. 8. 1930. Mladý, ochotný, podľa vzoru svojho predchodcu rozdávať svoje vedomosti deťom, mládeži i všetkým občanom. Dlhé zimné večery slúžili na precvičovanie pravopisu, počtov, zemepisu a dejepisu. Veľkou jeho láskou bol spev. Založil štvorhlasný miešaný zbor a neskôr i čisto mužský zbor pre nácvik piesní náboženských v chráme a národných i ľudových pre štátne oslavy a pamätné dni. Slávnostný večer bol prehliadkou poézie, ochotníckeho divadla žiakov alebo mládeže a predovšetkým spevokolu. Tieto akadémie vychovávali aj divadelných ochotníkov, každý žiak ľudovej školy mal možnosť vystúpiť pred obecenstvo, prekonať v sebe strach a rozpaky, aby svoj dobre naučený veršík odrečnil. Táto skúška vystupovania pomáhala mnohým pri štúdiách na stredných školách.
 
Pre skvalitnenie i zjednodušenie nácvikov ochotníci potrebovali javisko. Z prostriedkov získaných z divadelných predstavení miestna Jednota Slovenského roľníckeho dorastu, za výdatnej podpory svojich členov - už vyučených tesárov Jána Čerstvika, Jána Antošku, Martina a Jána Juráša a iných, rekonštruovali urbársky dom, kde postavili stále javisko s dvoma vchodmi. Bol to pokrok, i keď po krátkom čase sa ukázalo, že javisko ja malé a museli hľadať repertoár s menším počtom osôb - postáv. Napriek tomu to boli najplodnejšie roky ochotníckej, divadelnej práce.

 

Divadelné návraty – storočnica ochotníckeho divadla

V našej dedinke  si  4.apríla 2010 obyvatelia pripomenuli  storočnicu ochotníckeho divadla v obci.

  Veľkonočné slávnostné nedeľné popoludnie otvoril sprievod  divadelníkov – ochotníkov, ktorým  do kroku vyhrávala kapela BUK – Milan Kučera - ozembuch   a Jozef  Frémal – harmonika. Sprievod začínal na dolnom konci obce , na začiatku Žiaru, ale prvá pesnička patrila tete Božke Devečkovej zo Smrečian – symbolické pozdravenie susednej dediny... Divadelníci prešli celú dedinu a pozvali na predstavenia:

     " Na známosť sa dáva, že v našej obci je dnes veľká sláva, po 100 rokoch opäť hra Amerikán prichádza... Malí, veľkí, veselí i smutní, ženy, muži, dospelí aj deti, do našej kultúry príďte všetci. O pol tretej Vás samopašník pobaví a o piatej sa Janko z Ameriky vráti a všetko v rodine Repičkárovie na poriadok vráti. Večer zas veselica začína, chystaj sa do tanca každá rodina"                                       

Prvým kultúrnym programom bolo detské predstavenie divadelnej hry Oldřicha Kovalčíka        „ Samopašník.“ V réžii  Sone Zvarovej a Mirky Jurášovej sa predstavilo 16 detí vo veku od 5 do 16 rokov a 1 dospelý –  Ján Zvara ako richtár. Hlavnú postavu  - samopašníka – zahral Danko Zvara.

V oficiálnej časti slávnostného popoludnia otvoril starosta obce Peter Moravčík oslavy storočnice ochotníckeho divadla. Vyslovil hlbokú úctu našim predkom, ktorí  stáli pri zrode divadla, pozdravil  súčasníkov – skôr narodených občanov, ktorí pokračovali v kontinuite divadla a vedeli vždy dobre zabaviť, potešiť a ukázať to, čo  patrilo k dobrému  kumštu. Vyjadril radosť z toho, že divadlo má v obci zanietených nasledovníkov, ktorí sú zárukou pokračovania divadelnej tradície. Formou prezentácie oboznámili Oľga Brádlová a Miroslav Červeň  prítomných hostí s históriou divadelného života , ktorá sa začala písať dňa 28.marca 1910 uvedením prvej  divadelnej  hry  Amerikán od Jozefa  Hollého.                                             

V druhej časti osláv storočnice odovzdal starosta obce pamätné listy bývalým i súčasným divadelným ochotníkom, ktorí  sa aktívne venovali i venujú ochotníckej činnosti. Na najvyššie vyznamenanie boli navrhnutí  Peter Hubka  / in memoriam / a Božena Trnková. Liptovské kultúrne stredisko udelilo pamätné listy  Michalovi Priechodskému, Mgr. Miline Kormaňákovej, Mgr. Vlaste Jančovej, Marte Jančuškovej a Ľudovítovi Jurášovi. Pamätné listy odovzdala riaditeľka LKS Mgr. art. p. Palanová.

Hlavným večerným predstavením bola divadelná hra Amerikán od Jozefa Hollého. V réžii S.Priechodskej a O. Brádlovej sa predstavili:  Peter Kováč, Soňa Priechodská, Zuzana Kučerová, Pavel Labaška, Monika Spišáková, Ľudmila Kučerová, Ján Smiešny, Ladislav Juráš ml., Ladislav Trnka, Ján Zvara, Michal Hreha, Viera Kacerová, Katarína Jurášová, Juraj Jánošík. Text sledovala Jarmila Červeňová.

K slávnostnej atmosfére   prispela i  Janka Ambrózyová, ktorá podujatie moderovala.       Po detskom predstavení pred otvorením storočnice si mohli prítomní hostia  pozrieť výstavu, ktorá dokumentovala históriu divadelníctva v Žiari i občerstviť sa.

Poďakovanie patrí   do každej rodiny, veď v našej obci skoro v každej rodine bol ochotnícky herec, v niektorých  aj celé generácie. K oslavám storočnice prispeli aj všetci tí, ktorí vyriadili kultúrny dom, napiekli koláče, navarili čaj i kávu, vyzdobili kultúrnu sálu, venovali dobovú dokumentáciu, všetci, ktorým nie je ľahostajný kultúrny život v obci. Vstúpili sme do novej storočnice. Veľa úspechov v nej, žiarska kultúra!

Storočnica - Spomienky na divadelný život v obci...


 60 rokov otvorenia KD

     Kultúrny dom v Žiari oslávil  60. výročie  svojho otvorenia  v dňoch 23. a 24.novembra 2012 uvedením divadelnej hry Jonáša Záborského Najdúch , ktorú s domácimi ochotníkmi  naštudovala  hosťujúca  režisérka PhDr. Eva Štofčíková – okresná metodička  pre divadlo a umelecké slovo.

Z histórie KD
Kultúrno-osvetová práca a činnosť v našej obci  sa sústreďovala v škole / starej i novej / a v urbárskom dome, kde sa  väčšou mierou ako v škole usporadúvali prednášky, oslavy a divadelné predstavenia. Do roku 1952 slúžil i ako miestnosť pre schôdze občanov, aj ako úradná miestnosť vedenia obce;  v zimnom období v ňom cvičila žiarska mládež.
„Založili sme si v obci Úverové družstvo a nemali sme preň vhodnej miestnosti, snívali sme o stavbe. Utvorili sme si Potravné družstvo a umiestnili sme ho núdzovo v pivničných miestnostiach. Návrh opraviť  vojnou poškodenú budovu starej školy padol, stará škola sa rozobrala a jej materiál bol použitý na stavbu kultúrneho domu. Padol  i návrh prístavby k urbárskemu domu. Hlavný impulz k stavbe KD dalo Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy svojou veľkolepou subvenciou v obnose Kčs 400 000 na stavbu Potravného družstva. Keďže sa občania dohodli súčasne postaviť so stavbou Potravného družstva i kultúrny dom , dobrovoľne sa oddanili  podľa majetku i duší do výšky 700 000 Kčs.“/ Z obecnej kroniky/
So stavbou KD sa začalo začiatkom augusta 1948 a v jeseni 1949 bola budova pokrytá. Chýbali finančné prostriedky na dokončenie. Prispeli MNV, spolok mládeže, žiarsky zbor evanjelickej dcérocirkvi, rodáci, urbár a výraznou sumou Jednota / 2 500 000 Sk/. Kultúrny dom v celkovej sume  približne 5 500 000 Kčs mohol byť  odovzdaný do užívania.       
Dňa 23. novembra 1952 o 14. hod. v divadelnej  sále bolo slávnostné otvorenie tejto krásnej novostavby Kultúrneho domu v Žiari za účasti asi 1000 ľudí. Prívet a slávnostný prejav predniesol predseda MNV Karol  Juráš. O pol 8. hod. večer zahrali naši ochotní mládenci i ženáči, dievčatá i ženy divadelnú hru „ Najdúch“ od Jonáša Záborského, po ktorej bola usporiadaná ozaj radostná a srdečná veselica pre našich ľudí.“ / Z obec. kroniky/
V roku 1953 sa do budovy nového KD presťahovali: štátna sporiteľňa, úrad MNV, obchod Jednoty, knižnica a čitáreň. Od februára 1959 do 1. 4. 1966 sa každú nedeľu / niekedy i v sobotu/ premietal film;  v letnom období v sále KD, v zimnom  v priestoroch MNV. Od začiatku svojho vzniku bol KD plne využitý, celá kultúrno-osvetová činnosť v obci bola plánovaná, usporiadaná a organizovaná Osvetovou besedou, ktorá bola utvorená 23. 11. 1952.

Významné medzníky po roku 1966:
-  1992 – 1995                   Rekonštrukcia KD 
-   9. 7. 1995                        Slávnostné  otvorenie zrekonštruovaného  KD
-   13.-15. 8. 1999              Oslavy 650. výročia založenia obce
-   10. 3. 2007                     50. výročie  založenia MS SČK   
-   16. 8. 2008                      120.výročiezaloženia DHZ
-   4. 4. 2010                        Storočnica ochotníckeho divadla v Žiari
-   6. 11. 2010                      50. výročie založenia TJ Družba Smrečany - Žiar               
-   2010/2011                      Oprava strechy kultúrneho domu
-   10. 9. 2011                     Slávnostné odovzdanie prístavby hasičskej  zbrojnice  

Belopotockého mikuláš, festival amatérskeho divadla

V nedeľu 17.3.2013 sa skončil najväčší sviatok divadelných ochotníkov Liptova.

39. ročník Belopotockého Mikuláš, festival amatérskeho divadla.

Ochotníci zo Žiaru s hrou Najdúch vystúpili v nesúťažnej časti  festivalu dňa 14.03.2013 o 19,00 hod.  v Evanjelickom cirkevnom dome – koncertnej sále SZUŠ, ul. Tranovského, Liptovský Mikuláš.

Festival  a hlavne záver  festivalu sa niesol v znamení 300. výročia  väznenia, súdu a popravy Juraja Jánošíka.

Nášmu súboru sa dostalo pocty a dvaja z našich ochotníkov Peter Kováč a Ján Zvara, sťaby národný hrdina Juraj Jánošík, účinkovali v rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov 10. ročníka Liptovskej ochotníckej scény Belopotockého Mikuláša, vo veľkej sále kultúrneho domu v Liptovskom Mikuláši, kde sa odohrali akoby jeho väznenie, súd a poprava.

IMG_5274IMG_5187IMG_5197IMG_5221IMG_5232IMG_5312IMG_5333IMG_5336IMG_5346IMG_5365IMG_5375IMG_53522


Fotogaléria

Divadelní ochotníci zo Žiaru odohrali divadelnú hru Krutohlavci od Ferka Urbánka
v režijnom naštudovaní Evy Štofčíkovej dňa 1.marca 2015 v Kultúrnom dome v Žiari.


krutohlavci 2015 fotoJJ-6krutohlavci 2015 fotoJJ-10krutohlavci 2015 fotoJJ-19krutohlavci 2015 fotoJJ-22krutohlavci 2015 fotoJJ-32krutohlavci 2015 fotoJJ-40krutohlavci 2015 fotoJJ-46krutohlavci 2015 fotoJJ-47krutohlavci 2015 fotoJJ-48krutohlavci 2015 fotoJJ-52krutohlavci 2015 fotoJJ-68krutohlavci 2015 fotoJJ-70krutohlavci 2015 fotoJJ-71krutohlavci 2015 fotoJJ-75krutohlavci 2015 fotoJJ-28krutohlavci 2015 fotoJJ-60krutohlavci 2015 fotoJJ-66

Divadelná hra Kováči od Miloša Nikoliča - Kováči
Réžia: Eva Štofčíková
Premiéra: 20. 4. 2014 KD v Žiari, 2012


P1060472P1060477P1060479P1060509

Divadelná hra Najdúch, 2012


IMG_3328IMG_3347IMG_3515IMG_3386IMG_3539IMG_3547IMG_3604IMG_3583P1120868IMG_3588IMG_3612IMG_3621

Divadelná hra Mladé letá, 2011


Mlade_leta_2011Mlade_leta_2011_1Mlade_leta_2011_2Mlade_leta_2011_3Mlade_leta_2011_4Mlade_leta_2011_5Mlade_leta_2011_6Mlade_leta_2011_7Mlade_leta_2011_8Mlade_leta_2011_9Mlade_leta_2011_10Mlade_leta_2011_11Mlade_leta_2011_12Mlade_leta_2011_13

Divadelná hra Samopašník, Žiar 2010 (storočnica)
P1010605P1010608P1010690P1010695

Divadelná hra Amerikán, Žiar 2010 (storočnica)
P1010610P1010612P1010615P1010616P1010781P1010789P1010792P1010779

Divadelná hra Faraóni, Smrečany 6.1.2007
Divadelná hra Faraóni, Smrečany 6.1.2007

Divadelná hra Faraóni, premiéra - Žiar 26.12.2006
Divadelná hra Faraóni, premiéra - Žiar 26.12.2006 Divadelná hra Faraóni, premiéra - Žiar 26.12.2006Divadelná hra Faraóni, premiéra - Žiar 26.12.2006

Divadelná hra Pánik, Žiar 26.12.2005

 

Divadelná hra Pánik, Žiar 26.12.2005 Divadelná hra Pánik, Žiar 26.12.2005 Divadelná hra Pánik, Žiar 26.12.2005 Divadelná hra Pánik, Žiar 26.12.2005
Divadelná hra Pánik, Žiar 26.12.2005 Divadelná hra Pánik, Žiar 26.12.2005 Divadelná hra Pánik, Žiar 26.12.2005  

Divadelná hra Klbko, Žiar - 26.12.2004

Divadelná hra Klbko, Žiar - 26.12.2004Divadelná hra Klbko, Žiar - 26.12.2004

Divadelná hra Už sú všetci v jednom vreci, 26.12.2003

Divadelná hra Už sú všetci v jednom vreci, 26.12.2003