O obci Žiar

Chotár obce sa rozprestiera v nadmorskej výške od 725 do 1930 m n. m., pričom stred obce leží 765 m nad morom. Obec Žiar leží v strednej časti Liptovskej kotliny, v doline potoka Smrečianka pod Západnými Tatrami. Chotár obce má 2071 hektárov.

Žiar je od okresného mesta Liptovský Mikuláš vzdialený 10 km, a to v smere severovýchodnom. Z južnej strany susedí s obcou Smrečany, pričom obidve obce, Žiar i Smrečany, sú už stavebne spojené. Najbližšími v smere západnom sú obce Bobrovec, Jalovec a Trstené, na juhovýchod Veterná Poruba.

Žiarsky chotár ja charakteristický hnedými lesnými pôdami, pričom najvyššie položenou časťou ornej pôdy je pôda na Smrečinách. V chotári obce Žiar je pôda väčšinou hlinisto - piesčitá a je dosť úrodná. Hodne je piesčito - štrknatej, ba i skalnatej pôdy. Západne od severného konca obce Žiar je časť čiernej pôdy, prechádzajúcej miestami až v rašelinu. Miesto sa volá Bahná, kde si ľudia sadili väčšinou kapustu, preto sa toto miesto tiež volalo Kapustiská. V súčasnosti na tomto mieste má miestne Poľnohospodárske družstvo čučoriedkovú plantáž.

Lúky západne od dedinyZátišie SmrečiankyVstup do obce
Katastrom obce preteká Smrečianka, ktorá odvodňuje Žiarsku dolinu. Pramení v nadmorskej výške približne 1550 m n. m., medzi Žiarskym sedlom a Smrekom (severná rázsocha Baranca). Jej povodie nie je rozsiahle, vtekajú do nej vody zo svahov Baranca, Príslopu a Ráztoky.

Asi 300 m západne od obce, popod Hubáň, tečie potok Vrbička zvaný (meno má asi od vrbiny vysadenej okolo potoka), do ktorého sa vlieva menší potôčik zvaný Svatveník, ktorý pramení pod Hrádkom u kyslých vôd - studníca - v Bogušovom kline, odkiaľ tečie pod menom Hôľny jarok...

Na južnom úpätí Západných Tatier, hneď na začiatku Žiarskej doliny, vyvierajú dva pramene minerálnych vôd.

ZimaVianoceZima nad Žiarom
Podnebie možno charakterizovať ako mierne, s prevládajúcimi východnými vetrami, ktoré v letnom období prinášajú zrážky, v zimných mesiacoch zmiernenie mrazov a následné sneženie. Opačný druh počasia - letné horúčavy a suché mrazivé zimy - prinášajú vetry západné. Zaznamenané sú i silné severné (od Bobroveckej doliny), ktoré prechádzajú až do ničivých víchric.

Pre žiarsky chotár i celú túto časť Západných Tatier je z flóry charakteristický klinček lesklý (Dianthus nitidus), vzácna je sitina gaštanová ( Jancus cesteneus), poniklec horský (Pulsatila alpina), kamzičník (Doronicum Clusii Tausch), prvosienka najmenšia (Primula minima L.) a iné.

Oblasť Žiarskej doliny - z fauny - je domovom jelenej, srnčej, zveri, objavujú sa i divé svine (us scrofa L.), kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra), svišť vrchovský (Marmota marmota), a iné. Napriek pestrosti zvieracích druhov, tu vládne vlk obyčajný (Canis lupus L.), medveď hnedý (Ursus arctos L.), rys ostrovid (Lynx lynx L.), a líška obyčajná Vulpes vulpes L.). Sú tu i významné tokaniská tetrova hoľniaka.